Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden ervaringsgericht werken

Manon Gervink – Ervaringsgericht werken

Artikel 1 Definities
1. Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de `ik´ vorm. Waar ´ik´, ´mij´ of ´mijn´staat wordt het bedrijf Manon Gervink (ervaringsgericht werken) bedoeld.
2. “Manon Gervink” is gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 56748388, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid ´ik´.
3. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ´jij´, ‘jou’ of ‘jouw’.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik mij tegen betaling van honorarium en kosten jegens jou werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
5. Een traject bestaat uit online trainingen of offline trainingen/sessies.
7. Een online programma bestaat uit het volgen van online lessen, bestaande uit video’s, werkbladen en werkboeken en indien bij het programma inbegrepen online coaching sessie(s).
8. Een bijeenkomst is een workshop of training op een externe locatie waar meerdere klanten tegelijk hetzelfde programma volgen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten,
aanbiedingen, trajecten en levering van diensten en goederen door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.
3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mijzelf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 werkdagen.
2. Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3. Door mijzelf gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd aan jou.
4. Ik kan niet aan mijn aanbieding of offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of toekomstige programma’s.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De prijzen van alle online programma´s en trajecten staan op de website www.ervaringsgerichtwerken.nl. Deze prijzen zijn altijd incl. BTW.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen pakketprijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari en per 1 juli aan te passen. Ik heb tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig
4. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van jou.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen
van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan mij.
2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde  gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jou.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. In mijn coaching sessies, online programma’s en trainingen deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het traject of online trainingsprogramma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn coaching traject, online programma’s en bijeenkomsten successen genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn coaching traject, online programma’s en bijeenkomsten met succes te volgen en af te ronden.
2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van mijzelf worden overgedragen.
3. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval van mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7 Inschrijvingen
1. Inschrijving voor trajecten, online trainingsprogramma´s en andere producten en diensten geschiedt via de website ervaringsgericht werken en geschiedt op volgorde van binnenkomst.
2. Jij bent verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3. Na ontvangst van de betaling ontvang je schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

Artikel 8 Lidmaatschap, materialen en licenties
1. De online programma´s hebben een duidelijk aangegeven termijn.
2. Ik streef ernaar de materialen 6 maanden online voor jou toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.