Privacyverklaring ervaringsgericht werken

Ervaringsgericht werken hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie
geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te
waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
is uitsluitend van toepassing op de diensten van ‘ervaringsgericht werken’ Wees je er dus
van bewust dat ‘ervaringsgericht werken’ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid
van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ‘ervaringsgericht
werken’. 

Persoonsgegevens die ervaringsgericht werken verzamelt

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in
correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ervaringsgericht werken verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou
aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ervaringsgericht werken
persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten
van ervaringsgericht werken en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van
het online contactformulier) aan ervaringsgericht werken verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

1. Voor het afhandelen van jouw betaling

Grondslag

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen
(telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Ervaringsgericht werken verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig
heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Ervaringsgericht werken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

– gedurende de looptijd van een online training en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
– indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Jouw voor- en achternaam

Termijn

1 jaar na afronding van de
overeenkomst

Reden

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de
overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de
overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het
invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online
contactformulier

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van mijn ICT en internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verwerken van betalingen via de website;
– Het verzenden van nieuwsbrieven;
– Het maken en benutten van webinars
– Het inwinnen van juridisch advies

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ervaringsgericht werken in te
zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@manongervink.nl. Ervaringsgericht werken zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ervaringsgericht werken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou
beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Ervaringsgericht werken wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ervaringsgericht werken niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van ervaringsgericht werken maakt gebruik van een betrouwbaar TLS
Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit
kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord. Ik werk mijn plugins en thema
van mijn website regelmatig bij.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door
ervaringsgericht werken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op
via info@ervaringsgerichtwerken.nl

Contactgegevens ervaringsgericht werken

Eigenaar is: Manon Gervink
Plaats: Zwolle – Nederland
E-mailadres: info@manongervink.nl